„Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a zapamatuji si, nech mne udělat a naučím se.“ (čínské přísloví)
Vítá Vás mateřská škola Repinova

GDPR

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

      

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen  „Zásady“) informujeme subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme,  o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí  subjektů údajů.

1. Odpovědné osoby

Správce osobních údajů:
Mateřská škola Ostrava, Repinova 19, p. o., IČ: 75027356, se sídlem Repinova 19/3043, Ostrava 702 00
(dále také jen „škola“, „my“, „nám“, „naše“ nebo „nás“)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Jméno: Moore Advisory CZ s.r.o.; Karolínská 661/4, Karlín, 186 00 Praha  8, zastoupená Ing. Radovanem Haukem, jednatelem. Osoba určená pro věcná  jednání je Petr Štětka
Telefon: 734 647 701
Email: gdpr@moore-czech.cz.
(dále jen „pověřenec“)

2. Základní pojmy

GDPR:
Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 2016/679 o ochraně fyzických  osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu  těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES účinné od 25. 5. 2018.

Osobní údaj:
Osobním  údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních  údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen „GDPR“) rozumí veškeré informace o identifikované nebo  identifikovatelné fyzické osobě, (tj. o subjektu údajů = Vás).

Zvláštní osobní údaj:
Zvláštním  osobním údajem se rozumí údaj o rasovém či etnickém původu, politických  názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství  v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za  účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu  či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Subjekt údajů = Vy:
Subjektem  údajů se myslí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba,  přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze  přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor,  například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový  identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,  fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo  společenské identity této fyzické osoby.

Zpracování osobních údajů:
Zpracováním  osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR myslí jakákoliv operace  nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který  je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je  shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení,  přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití,  zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení  či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správce:
Správcem  se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba,  orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s  jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Ve vztahu k  Vašim osobním údajům vystupujeme jako správce.

Zpracovatel:
Zpracovatelem  se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán  veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje  pro správce.

Dozorový úřad:
Dozorovým úřadem se v České republice rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).

Rizikové zpracování:
Rizikovým  zpracování se rozumí zpracování, které pravděpodobně představuje riziko  pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné, nebo  zahrnuje zpracování zvláštních osobních údajů nebo osobních údajů  týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v  článku 10 GDPR.

Automatizované individuální rozhodováním vč. profilování:
Automatizovaným  individuálním rozhodováním vč. profilování se obecně rozumí jakákoli  forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů,  tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých  osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem  rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se  jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních  preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo  pohybu.

3. Kategorie subjektů, zpracovávané osobní údaje, účel, právní základ a doba zpracování 

Osobní údaje zpracováváme za jednoznačně vymezeným účelem:

Kategorie subjektů údajůÚčel zpracování osobních údajůPrávní základ a zpracovávané osobní údajeDoba zpracování
Návštěvníci internetových stránekStatistiky před anonymizací údajů, zobrazování reklam na naše služby nebo zbožíPrávním základem je náš oprávněný zájem ve smyslu a) zlepšování našich služeb a zaměření se na to, co Vás  opravdu zajímá; b) nabízet Vám obdobné služby nebo zboží, které  odpovídají Vašim potřebám, na základě přístupu na naše internetové  stránky.

Identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon), IP adresu a cookies.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 6 měsíců
Žáci školyVedení evidence dětí, žáků, studentů (školní matriky)Právním základem je plnění právní povinnosti uložené správci  zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláškou č. 364/2005 Sb., o  dokumentaci škol a školských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

Údaje  o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (zejména názvy předmětů nebo  jiných ucelených částí učiva a údaje o hodnocení výsledků vzdělávání  žáka; výchovná opatření a hodnocení chování žáka; počet splněných let  povinné školní docházky; údaje o docházce do školy; údaje o případném  přestupu žáka; údaje o vydání vysvědčení).
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 20 let od ukončení školní docházky.
Evidence úrazů dětí, žáků a studentůPrávním základem je plnění právní povinnosti uložené správci vyhláškou č. 64/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

pořadové  číslo úrazu; jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození  zraněného; popis úrazu; popis události, při které k úrazu došlo, včetně  údaje o datu a místě události; zda a kým byl úraz ošetřen.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let od okamžiku, kdy došlo k úrazu.
Informování  žáků a jejich zákonných zástupců o vzdělávání a výchově, jejím průběhu a  výsledcích; o školním stravování a zájmových aktivitách prostřednictvím  webového rozhraníPrávním základem je plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Identifikační  údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (adresa trvalého bydliště,  e-mail, telefon), fotografie, online omluvenky, údaje o přihlašování k  zájmovým aktivitám a docházce, rozvrh, hodnocení.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu školní docházky.
Informování veřejnosti o školních aktivitách a úspěších žáků prostřednictvím internetových stránek a jiných komunikačních kanálůPrávním základem je souhlas se zpracováním osobních údajů, který lze kdykoliv odvolat.

Identifikační  údaje (jméno, příjmení), fotografie, video záznamy, informace o  úspěších žáků a mimořádných výsledcích v rámci vzdělávací nebo zájmové  činnosti.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu, pro kterou je udělen souhlas.
Zákonní zástupci žákůInformování o průběhu školní výuky a nezbytnost komunikace se zákonnými zástupciPrávním základem je plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Identifikační  údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (adresa trvalého bydliště,  e-mail, telefon), číslo bankovního účtu, údaje z kontaktního formuláře  pro zákonné zástupce žáků.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu školní docházky žáka.
Zaměstnanci školyInformování žáků a jejich zákonných zástupců o průběhu školní výukyPrávním základem je plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (e-mail, telefon), fotografie, rozvrh žáků, hodnocení žáků.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance školy.
Informování  veřejnosti o školních aktivitách, zaměstnancích školy a úspěších žáků  prostřednictvím internetových stránek a jiných komunikačních kanálůPrávním základem je plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (e-mail, telefon), fotografie, údaje o kvalifikaci a vzdělání.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance školy.
Odběratelé novinekPravidelné zasílání obchodních a jiných sdělení e-mailemPrávním základem je souhlas, který jste nám udělili při registraci k odběru novinek.

Identifikační údaje (jméno a příjmení), kontaktní údaj (e-mail).
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do odvolání souhlasu.

4. Doba zpracování osobních údajů

Osobní  údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich  zpracování – viz tabulka výše. Po uplynutí této doby mohou být osobní  údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely  vědecké a pro účely archivnictví.

5. Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů mimo Evropskou unii

V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

 • zpracovatelé,  kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů zejména v  oblasti kontaktu s veřejností, správy elektronických dat anebo vedení  účetnictví,
 • orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to  vyžaduje platný právní předpis (například Ministerstvo školství, mládeže  a tělovýchovy),
 • jiné subjekty v případě neočekávané události,  ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví,  majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně  našich práv, majetku či bezpečnosti.

6. Cookies

Po  vaší první návštěvě našich stránek odešle náš server na váš počítač  malé množství dat a uloží je tam. Při každé další návštěvě stránek pak  prohlížeč tato data pošle zpět serveru. Tomuto malému souboru se říká  „cookie“ a je to v krátký textový soubor, obsahující specifický řetěz  znaků s jedinečnými informacemi o vašem prohlížeči. Cookies využíváme k  tomu, abychom zlepšili kvalitu našich služeb a lépe porozuměli tomu, jak  lidé používají naše stránky. Proto máme v cookies uloženy preference  uživatelů a s jejich pomocí sledujeme uživatelské trendy a to, jak se  lidé na našich stránkách chovají a jakým způsobem si je prohlížejí.

Většina  prohlížečů je nastavena tak, aby cookies přijímala. Vy ale máte možnost  nastavit si prohlížeč tak, aby cookies blokoval nebo aby vás o zaslání  cookies informoval. Bez cookies však některé služby nebo funkce nebudou  správně fungovat.

Naše internetové stránky využívají pouze cookies  „první strany“, tedy cookies používané pouze našimi webovými stránkami  (dále jen cookies první strany) a cookies „třetích stran“ (tedy cookies  pocházejících z internetových stránek třetích stran). Cookies první  strany využíváme pro ukládání uživatelských preferencí a údajů,  potřebných během vaší návštěvy na internetových stránkách (např. obsah  vašeho nákupního košíku). Cookies třetích stran používáme pro sledování  uživatelských trendů a vzorců chování, cílení reklamy a to za pomoci  třetích stran - poskytovatelů webových statistik. Cookies třetích stran  použité pro sledování trendů a vzorců chování využívají pouze naše  internetové stránky a poskytovatel webových statistik, nejsou sdíleny s  žádnou další třetí stranou.

Využíváme zejména následující cookies:

 • Google Analytics
 • Google AdWords
 • Facebook Pixel
 • Sklik

7. Zásady zpracování osobních údajů

Zákonnost
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s GDPR.

Souhlas subjektu údajů
Osobní údaje zpracováváme pouze způsobem a v rozsahu, ke kterému jste nám udělil/a souhlas, je-li souhlas titulem zpracování.

Minimalizace a omezení zpracování osobních údajů
Osobní  údaje zpracováváme pouze v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro  dosažení účelu jejich zpracování, a po dobu ne delší než je nezbytné pro  dosažení účelu jejich zpracování.

Přesnost zpracovávaných osobních údajů
Osobní  údaje zpracováváme s důrazem na jejich přesnost za použití dostupných  opatření. A použití přiměřených prostředků zpracováváme osobní údaje  aktualizované.

Transparentnost
Prostřednictvím  těchto Zásad anebo pověřence máte možnost seznámit se se způsobem,  jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, jakož i s jejich rozsahem a  obsahem.

Účelové omezení
Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a v souladu s tímto účelem.

Bezpečnost
Osobní  údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité  zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo  organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a  před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

8. Automatizované individuální rozhodování a profilování

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

9. Vaše práva jako subjektu údajů

Právo na přístup k osobním údajům
Máte  právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší  osoby. Zejména máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje,  které se Vás týkají, námi jsou či nejsou zpracovávány, a dále na  poskytnutí dalších informací o zpracovávaných údajích a způsobu  zpracování ve smyslu příslušných ustanovení GDPR (účel zpracování,  kategorie osobních údajů, příjemci, plánovaná doba uložení, existence  Vašeho práva požadovat opravu, výmaz, omezení zpracování nebo práva  vznést námitku, zdroj osobních údajů a právo podat stížnost). V případě,  že o to požádáte, poskytneme Vám kopii osobních údajů, které o Vás  zpracováváme, a to bezplatně. V případě opakované žádosti můžeme za  poskytnutí kopie účtovat přiměřený poplatek odpovídající  administrativním nákladům na zpracování.

Pro získání přístupu k Vašim osobním údajům využijte Váš uživatelský účet nebo kontaktujte pověřence.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu
Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě tohoto souhlasu zpracovávány.

Odvolat souhlas můžete prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nebo kontaktujte pověřence.

Právo na opravu, omezení nebo výmaz
Zjistíte-li,  že námi o Vás vedené osobní údaje jsou nepřesné, můžete požadovat,  abychom tyto údaje bez zbytečného odkladu opravili. Je-li to s ohledem  na konkrétní okolnosti případu přiměřené, můžete rovněž žádat i doplnění  údajů, které o Vás vedeme.

Opravu, omezení zpracování nebo výmaz  údajů můžete požadovat prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nebo  kontaktujte pověřence.

Právo na výmaz osobních údajů
Máte  právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali námi  zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, a to v následujících  případech:

 • odvoláte-li souhlas se zpracováním osobních údajů a  na naší straně není dán žádný jiný oprávněný důvod pro jejich  zpracování, který by převažoval nad Vaším právem na výmaz;
 • vznesete-li námitku proti zpracování osobních údajů (viz níže);
 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo jinak zpracovávali;
 • osobní údaje byly námi zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje byly námi shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti osobě mladší 18 let;
 • osobní  údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu  Evropské unie nebo v českém právním řádu, která se na nás vztahuje.

Požadovat výmaz v těchto případech můžete prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nebo kontaktujte pověřence.

Právo požadovat výmaz osobních údajů není dáno v situaci, kdy je zpracování nezbytné 

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 • k splnění našich právních povinností;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 • pro  účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického  výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz  údajů znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Zda  existují důvody nemožnosti využít právo na výmaz, se můžete dozvědět  prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nebo kontaktujte pověřence.

Právo na omezení zpracování osobních údajů
Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, a to v případech, kdy:

 • popíráte  přesnost osobních údajů. V tomto případě omezení platí na dobu  potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit.
 • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití.
 • Vaše  osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je  zpracovávali, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu  právních nároků;
 • vznesete námitku proti zpracování (viz níže). V  tomto případě omezení platí na dobu, dokud nebude ověřeno, zda  oprávněné důvody na naší straně převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

V  době omezení zpracování osobních údajů můžeme Vaše osobní údaje  zpracovávat (s výjimkou jejich uložení) pouze s Vaším souhlasem, nebo z  důvodu určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků, z důvodu  ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého  veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Jak je uvedeno  výše, omezení zpracování můžete požadovat prostřednictvím Vašeho  uživatelského účtu nebo kontaktujte pověřence.

Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to v následujících případech:

 • V  případě, že jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu, že je zpracování  nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu  veřejné moci, kterým jsme pověřeni, nebo pro účely našich oprávněných  zájmů, a Vy vznesete proti zpracování námitku, nemůžeme osobní údaje  dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro  zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo  pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
 • Pokud  jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu a vznesete  proti zpracování námitku, nebudeme již osobní údaje pro tyto účely  zpracovávat.
 • Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely  vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, nebudeme  je dále zpracovávat, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu  prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Námitku můžete podat prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nebo kontaktujte pověřence.

Právo na přenositelnost údajů
V  případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu  či z důvodu, že je to nezbytné k splnění smlouvy uzavřené mezi námi,  máte právo od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste  nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově  čitelném formátu, jsou-li tak osobní údaje námi zpracovávány. Máte právo  předat tyto údaje jinému správci údajů nebo požadovat, abychom tyto  údaje poskytli přímo jinému správci údajů, je-li to technicky  proveditelné. Vaše osobní údaje můžete získat prostřednictvím Vašeho  uživatelského účtu nebo kontaktujte pověřence.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování
Nepoužíváme osobní údaje k automatizovanému rozhodování.

Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů
Je-li  pravděpodobné, že následkem porušení našeho zabezpečení bude vysoké  riziko pro Vaše práva a svobody, oznámíme Vám toto porušení bez  zbytečného odkladu. Pokud pro zpracování Vašich osobních údajů byla  použita náležitá technická nebo organizační opatření zajišťující  například nesrozumitelnost pro neoprávněnou osobu nebo bychom  dodatečnými opatřeními zajistili, že se vysoké riziko neprojeví,  informace o porušení Vám předávat nemusíme.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud  se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení  povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového  úřadu. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 5.5.2018.

   
                      

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít