NÁZEV ŠKOLY
Mateřská škola Ostrava
Repinova 19/3043
702 00 Ostrava


ZŘIZOVATEL
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Náměstí Dr. E. Beneše 555/6
702 00 Ostrava


PRÁVNÍ FORMA
Příspěvková organizace


ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Bc. Zuzana Kožušníková
Telefon: +420 773 619 909


VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
Jaroslava Brožková
Telefon ŠJ: 596 113 674


KONTAKTY
E-mail: msrepinova@seznam.cz
Telefon: 596 123 679


PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Pondělí – Pátek: 6.00 – 16.00 hodin


WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY
www.msrepinova.cz


DATOVÁ SCHRÁNKA
ymekwf8


IČO
75027356


PŘEDISY
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších novel
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a o změně některých zákonů
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
NV č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
NV č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů