Mateřská škola má speciální logopedickou třídu, která se ve své činnosti zaměřuje na práci s dětmi s narušenou komunikační schopností – vývojová dysfázie, balbuties, opožděný vývoj řeči, apod. Dále jsou zde integrovány děti s kombinovanými vadami a s poruchou autistického spektra. Zajišťuje všem dětem komplexní logopedickou péči ve spolupráci s klinickým logopedem, SPC a dalšími odbornými lékaři.

     Individuální logopedická terapie se provádí denně, v době, kdy jsou na třídě současně dvě učitelky. Logopedická péče je věnována dětem i formou krátkých společných logopedických cvičení v průběhu celého dne. Od rodičů je požadováno aktivní zapojení při plnění úkolů zadaných v logopedických sešitech i v domácím prostředí.

     1x za 14 dní dochází do mateřské školy klinický logoped, který provádí s dětmi logopedickou intervenci, konzultuje s pedagogickými pracovníky momentální stav a výsledky logopedické péče. Logoped zabezpečuje v souladu se svým pracovním zařízením a při dodržování profesní odpovědnosti a etiky odbornou činnosti v prevenci, diagnostice a komplexní logopedické intervenci u dětí s narušenou komunikační schopností, která souvisí s konkrétním druhem zdravotního postižení. Rovněž provádí konzultační a poradenskou činnost pro rodičovskou a odbornou veřejnost. Zpracovává zprávy z logopedických vyšetření pro potřeby vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností a zpracování návrhů na zajištění podmínek jejich vzdělávání.

Užitečné odkazy

http://www.i-logo.cz/

http://www.autismus.cz/popis-poruch-autistickeho-spektra/atypicky-autismus.html